Brömsdammen 

Brömsdammen har under många år varit livsnerven för Heden. Den har använts av bl a bergsmän och mjölnare. Under slutet av 1990-talet har en omfattande renovering genomförts och vattenspegeln är åter synlig och området runt dammen iordninggjort.

Återställning och utveckling av kulturmiljön runt Brömsdammen i Heden

Heden är en av Leksands många byar med typisk dalamiljö och gammal bebyggelse i bra skick. Byn är uppbyggd kring ett antal dammar som tidigare använts för smedjor och kvarnar, men som idag används för rekreation och som skapar en mycket fin boende miljö. Byn består av ca 90 permanenta hushåll och ett antal fritidshus. Idag bor det ca 200 personer i byn och under de senaste åren har en tydlig föryngring skett och det finns ett stort antal barn i olika åldrar.

Heden är attraktiv som boendeort med sitt läge nära Leksand, men det är mycket viktigt att utveckla boendemiljön så att den positiva utvecklingen fortsätter.

Bakgrund

Brömsdammen byggdes av bergsmän från Aspeboda runt 1597, vilka skulle använda vattenkraften vid utloppet vid järnframställning. Här byggdes därför en hytta av enklare typ. Järnmalmsfyndigheterna i området var dock för små så verksamheten dog ut. Eftersom vattenkraften inte använts under många år beslöt ett antal bönder att på denna plats bygga en kvarn. Dammen och nyttjanderätten ägdes dock av bergsmännen från Aspeboda, vilka inte ville sälja denna till jordägarna i Heden. För att lösa problem engagerades prästerna i församlingen till kvarnbygget och därav fick dammen namnet Prästdammen, numera kallad Brömsdammen.

Den livsnerv som vattensystemet utgör har av befolkningen under de senaste 400 åren använts för försörjning i form av kvarnar hyttor smedjor, benstamp, tvättstugor, yllestamp och tegelbruk, samtidigt har vattnet nyttjats för bevattning av åkrar och boskap. Under senare år har dammen mestadels nyttjats för bad och fiske samt bevattning av närbelägna områden. Under 70 och 80-talet har dock dammen vuxit igen och den öppna vattenspegeln blivit mindre för varje år. Detta innebar att dammen användes allt mindre och att den inte längre uppfyllde de förväntningar som byns innevånare och besökare ställde på boendemiljön.

1994 planerades ett projekt för att renovera dammen och den strandnära miljön. Projektet består av fyra huvuddelar:

 • Information, tillstånd och finansiering
 • Projektering och förberedande arbete
 • Urgrävning
 • Återställning och utveckling av strandnära områden

De tre första delprojekten är genomfördes under åren 1994-2001. Under 2002 har förberedande arbeten skett för det sista delprojektet som presenteras i denna ansökan.

Mål för projektet

Syftet är att återställa och utveckla det strandnära området runt Brömsdammen till en öppen och vacker bymiljö med en trevlig badplats för bybor och besökande. Detta kommer att ytterligare att stärka Heden som attraktiv bostadsort och bidra positivt till de näringsverksamheter som finns i byn, särskilt besöksnäringen ex café, handelsträdgård samt jordgubbsodling.

Målet med hela projektet är att genom urgrävning och restaurering av de strandnära områdena återskapa Brömsdammen i dess ursprungliga skick med en fri vattenspegel och fasta välplanerade stränder, vilket tillsammans med röjningsarbeten runt stränderna skapar ett attraktivt landskap. Ett öppet kulturlandskap med 400-åriga anor anpassat för den moderna människan.

Aktiviteter

 • Återställning och planering av strandområden
 • Grässådd
 • Återställning av område kring utloppsrör
 • Renovering av badplats
  • Sandstrand
  • Bryggor
  • Omklädningshytt

Genomförande

Projektet leds och planeras av en projektgrupp utsedd av styrelsen för Brömsdammens Vänner. För varje delaktivitet utses en ansvarig från byn. Arbetet kommer att utföras av bybor förutom de uppgifter som kräver särskild yrkeskunskap eller särskild utrustning (ex grävnings- och schaktjobb). Ett antal av aktiviteterna kommer att genomföras som så kallade arbetsdagar då vi också försöker ordna andra trevliga aktiviteter t ex grillkväll eller picknick.

Projektet är avslutat sommaren 2005.

Brömsdammens Vänner

Brömsdammens Vänner är en ideell förening med säte i Heden. Föreningen bildades 1994 med syftet att verka för en restaurering av Brömsdammen och att den därefter bibehålls. Föreningen består av medlemmar i huvudsak boende och/eller med fastighet i Heden. På det årliga årsmötet väljs en styrelse med fyra ordinarie medlemmar och en ordförande. Alla dessa frågor regleras i föreningens stadgar från 94-08-20.

Föreningen har också sedan 1999 fått byns uppdrag att sköta regleringen av dammarna mellan Styrsjön och utloppet mot Siljan.